APEL NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


podpisz peetycję

Photl.com

Przechwytywanie

W imieniu nauczycieli wychowania przedszkolnego zwracamy się z apelem dotyczącym naszej sytuacji zawodowej i warunków pracy, a także realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zmiany wprowadzone przez ustawodawców przez ostatnich kilka lat, wprowadzają ciągły niepokój w szeregi naszych koleżanek i kolegów.

Uważamy, że grupa zawodowa nauczycieli wychowania przedszkolnego jest lekceważona i niedoceniana. A przecież jest to grupa najbardziej kreatywnych i bardzo wykształconych ludzi. Zmiany wprowadzane są bez opiniowania i konsultacji z osobami, które mają największe doświadczenie w praktyce – czyli w pracy z bardzo małymi dziećmi na pierwszym etapie edukacji

Stawia się nas w jednym szeregu z nauczycielami liceum czy gimnazjum, bo pełnimy tak samo ważną rolę. Jednak należy zauważyć, że przecież specyfika naszej pracy jest zupełnie inna. Co chwilę wymyśla się dla nas nowe obowiązki tzw. „frontem do rodzica”, jednocześnie nie dając nic w zamian i w ogóle nie biorąc pod uwagę dobra małego dziecka. A przecież, to z nami najmłodsi obywatele naszego pańswa rozpoczynają wieloletnią podróż w świecie edukacji. To z nami nabywają pierwszych kompetencji:

– w zakresie umiejętności społecznych;

– w zakresie czynności samoobsługowych;

– w zakresie rozwoju intelektualnego poprzez edukację matematyczną, wspomaganie rozwoju mowy i myślenia, zabawy konstrukcyjne, wychowanie przez sztukę, w procesie przygotowania do nauki czytania i pisania.

To z nami zaczynają poznawać oraz rozumieć siebie i swoje otoczenie. W przedszkolu po raz pierwszy spotykają się z problematyką wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Jak możemy wymagać szacunku dla zawodu nauczyciela od rodziców naszych dzieci, a potem i samych wychowanków, jeżeli ustawodawcy nie starają się utrzymać statusu jakże ważnego dla społeczeństwa zawodu.

Dlaczego starają się nam zabrać jedyne przywileje z wykonywania tak trudnej profesji, jakimi są „Karta Nauczyciela” czy prawo do wcześniejszej emerytury.

Dlaczego z przedszkoli chce się zrobić punkty opieki dla małych dzieci, zapominając o tym, że są to placówki oświatowe.

My, nauczyciele wychowania przedszkolnego stanowimy niewielką grupę wśród wszystkich pracowników oświaty, a nasz głos jest słabo słyszalny w środowisku. Dlatego zwracamy się o pomoc i wnikliwą analizę sytuacji w polskich przedszkolach.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z APELEM, KTÓRY ZOSTAŁ PRZESŁANY DO RÓŻNYCH INSTYTUCJI I OSÓB WAŻNYCH, KTÓRE NASZYM ZDANIEM MOGĄ COŚ ZROBIĆ W TEJ SPRAWIE.

Apel nauczycieli wychowania przedszkolnego!!!!
Nauczyciele wychowania przedszkolnego żądają zainteresowania się i zmian dotyczących:
1. Warunków pracy

a) rozumiemy konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego, dokształcania i podnoszenia własnych kompetencji, ale nie nieuzasadnionego podnoszenia kwalifikacji począwszy od wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.ust. nr 19 poz.239 z póź. zm). Tzw. „ustawa czyszcząca” (automatyczne wygaśnięcie stosunku pracy) dotyczyła również nauczycieli mianowanych, którzy ukończyli sześcioletnie studium wychowania przedszkolnego dające pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolach. Nauczyciele chcący utrzymać pracę w większości z własnych środków finansowych kończyli studia wyższe. Niepodlegająca dyskusji jest konieczność posiadania przez nauczyciela wyższego wykształcenia, ale absurdem obowiązującym do tej pory jest uznanie wykształcenia wyższego bez względu na kierunek studiów bez przygotowania pedagogicznego z ukończonym jedynie pedagogicznym kursem kwalifikacyjnym.

b) rozszerzenie podstawy programowej o tzw. „przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) oraz określenie nowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wymagane kwalifikacje określają konieczność znajomości języka obcego na poziomie B II. Podstawa programowa zakłada, że „Przygotowanie dzieci powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego”, przy czym nie określa tygodniowego czasu przeznaczonego na naukę języka obcego. Tym samym nauczyciel, który w 2020 r. nie uzyska wymaganych kwalifikacji, nie będzie realizował podstawy programowej, a co za tym idzie będzie mógł być zatrudniony tylko po godz. 13 lub stracić część etatu. Nauczyciele przedszkola z 25 – 30 letnim stażem pracy, którym zabrano prawo do emerytury po 30 latach pracy z czego co najmniej 20 lat pracy przy tablicy, z całą pewnością w większości nie uzyskają wymaganych kwalifikacji i zostaną pozbawieni pracy lub pełnych etatów. Dokonując wyboru nauczania języka obcego w przedszkolach dyrektor musi wziąć pod uwagę jaki język jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. Tym samym doświadczeni nauczyciele, którzy znają inny język nowożytny w ciągu 5,5 roku nie będą w stanie zdobyć wymaganych kwalifikacji. Wieloletnia intensywna nauka języka wiąże się z ogromnymi kosztami i nakładem pracy ze strony nauczyciela, które nigdy nie zwrócą się w wynagrodzeniu za pracę (dotyczy to nauczycieli z wieloletnim stażem pracy). Takie wymagania ze strony MEN są bardzo krzywdzące dla nauczycieli, którzy całe swoje życie zawodowe poświęcili edukacji najmłodszych (2,5 – 5 lat).

c) wprowadzenie edukacji włączającej dzieci z orzeczeniami do placówek ogólnodostępnych ogranicza ich dostęp do pełnego korzystania z pomocy psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacji i zajęć wyrównawczych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów.

d) ciągłe zmiany Ustawy o Systemie Oświaty oraz wprowadzanie kolejnych rozporządzeń zmieniających nie podlegających żadnej ewaluacji, ocenie i opiniowaniu powodują chaos, brak stabilizacji, niepewności i zaniepokojenie w środowisku nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy kierują się troską nie tylko o własną pracę zawodową, ale również o jej efektywność, czyli rozwój dzieci.

2. Emerytur nauczycieli

Nauczyciele rozpoczynający pracę w latach 80 ubiegłego wieku czują się oszukani przez własne państwo. Tuż przed przejściem na planowana emeryturę zostali zmuszeni do wydłużenia swojego stażu pracy o ponad 10 lat. Niepokój budzi obawa, czy dla nauczycieli-seniorów będą miejsca pracy i czy stan ich zdrowia będzie pozwalał na kontynuację pracy z małymi dziećmi. Uważamy, że przejście na emeryturę powinno być uzależnione od lat pracy, a nie wieku. Nauczyciele podejmujący pracę w latach 80 mieli od 18 do 21 lat, a co za tym idzie będą pracowali co najmniej 43 lata.

Praca nauczyciela podlega ciągłej kontroli i ocenie zwierzchników, innych nauczycieli, samych dzieci oraz rodziców. Nauczyciel musi podporządkowywać się, często niedorzecznym, zmianom w prawie wprowadzanych przez osoby niekompetentne. Z zawodem nauczyciela łączą się sytuacje stresogenne. Oczekuje się od nas wzorowej postawy moralnej, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, a wreszcie znajomości problemów każdego dziecka.

Prowadzone od wielu lat badania naukowe dowodzą, że właśnie nauczyciele są narażeni na tzw. wypalenie zawodowe. Wg Maslach „wypalenie zawodowe” dotyka głównie przedstawicieli specyficznych zawodów, które polegają na świadczeniu usług społecznych i wymagają bliskiej, bezpośredniej pracy z ludźmi, osobistego zaangażowania w kontakty interpersonalne, często są związane z pomaganiem innym, a umiejętności społeczne są w nich podstawowym narzędziem pracy” . Zawody te w języku angielskim określa się jako „human services”. Zawód nauczyciela i wychowawcy należy do tego typu zawodów. A nauczycielom polskim funduje się wieloletnią pracę, nie przewidując kosztów jakie poniesie ich psychika, jak również kosztów, które poniosą w konsekwencji małe dzieci.

Środowisko nauczycieli wychowania przedszkolnego czuje się lekceważone zarówno przez MEN, jak i przez związki zawodowe. Wobec braku jakiejkolwiek reakcji na liczne uwagi i protesty kierowane ze środowiska nauczycielskiego stanowczo domagamy się wnikliwej analizy efektów niekontrolowanego wprowadzania kolejnych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz w sprawie ramowych planów nauczania.

Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego

W imieniu koleżanek:
Ilona Jankowska
Danuta Łempicka
Nauczycielki w Przedszkolu nr 110
im. Warszawskiej Syrenki

05-420 Józefów
danuta.lempicka@interia.pl

Przechwytywanie

  1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)


error: Treści są chronione! Nie masz uprawnień do ich kopiowania.